Användarvillkor

ILLEGALT, OAUKTORISERAT ELLER BEDRÄGLIGT INNEHÅLL ELLER VERKSAMHET Tjänsten kan användas endast för lagenliga ändamål och på lagenligt sätt. Du godkänner att följa gällande lag och förordningar. urlm.se har rätt men ingen skyldighet att övervaka all granskning, aktivitet och innehåll associerat till Tjänsten. urlm.se kan undersöka eventuella rapporterade överträdelse av dess policyn och vidta åtgärder som den anser lämpliga, inklusive att avsluta din tillgång till tjänsten utan föregående meddelande. urlm.se kan rapportera all verksamhet som den misstänker kan överträda någon lag eller förordning till lämpliga brottsbekämpningstjänstemän/polisen, tillsynsmän eller andra tredje parter. För att följa regeringens krav på skydd av urlm.se's system och användare, för att garantera integritet och driften av urlm.se's affärsverksamhet och system, eller som svar på stämning, domstolsbeslut eller rättsliga krav, urlm.se kan komma åt och avslöja all information som den anser nödvändig eller lämplig, inklusive användarens kontaktuppgifter, IP-adress och trafik, skickat innehåll samt webb-användarmönster. Genom att använda Tjänsten ger du ditt uttryckliga samtycke till ovanstående användning och redovisning. Användning eller modifiering av urlm.se's immateriella egendom i någon form, inklusive dock inte begränsat till användning av någon annan webbplats eller nätverksmiljö utan skriftligt godkännande är en överträdelse av urlm.se's upphovsrätt och andra äganderätt och är strängt förbjudet.

SKADEERSÄTTNING Du samtycker till att försvara, ersätta och befria urlm.se och alla dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, representanter, informationsleverantörer och licensgivare från eventuella krav, kostnader, förluster, skador, bedömningar och utgifter, inklusive dock inte begränsat till rimliga advokatavgifter relaterade till eller som uppstår till följd av brott mot detta Avtal eller användning av Tjänsten av dig eller någon annan person som använder Tjänsten genom dig eller genom din dator.

GARANTIANSVARSFRISKRIVNING Du förstår och godkänner att tjänsten tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig". Du godkänner uttryckligen att användning av denna tjänst sker på din egen risk. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag friskriver sig urlm.se och dess anslutna bolag/dotterbolag från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive dock inte begränsat till titelgarantier eller underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för något speciellt ändamål.

Utan att begränsa det ovanstående varken ansvarar eller garanterar urlm.se eller någon av dess tjänstemän, direktörer, licensgivare, informationsleverantörer, anställda eller representanter (i) att tjänsten inklusive dess innehåll kommer att uppfylla dina kvar eller vara exakt, fullständig, pålitlig eller felfri; (ii) Att tjänsten alltid blir tillgänglig eller aldrig avbryts, tillgänglig, aktuell eller säker; (iii) Att alla fel kommer att korrigeras eller att tjänsten kommer att vara fri från virus, "maskar", "trojanska hästar" eller andra skadliga egenskaper; (iv) Noggrannheten, tillförlitligheten, aktualiteten eller fullständigheten av någon granskning, rekommendation eller annat material som publiceras eller är tillgängligt på eller via tjänsten eller webbplatsen; (v) Tillgången till försäljning eller tillförlitligheten eller kvaliteten på produkterna som omtalats eller granskas av användarna eller beskrivits med hjälp tjänsten; (vi) Varje underförstådd garanti som härrör från transaktioner eller användning av handel; och (vii) Att tjänsten är icke kränkande.

urlm.se avvisar härmed och du avstår härmed befriar urlm.se från alla tänkbara skyldigheter, skulder, rättigheter, fordran och gottgörelser för kränkning som härrör från eller uppstår i samband med detta avtal, denna tjänst eller programvaran, oavsett om det kommer från försumligheten (aktiv, passiv eller tillskriven) från urlm.se eller dess anslutna/ dotterbolag. Om du köper en produkt eller tjänst granskad av en annan användare av tjänsten eller på något annat sätt som ett resultat av användning av tjänsten eller bedömningen och det uppstår en konflikt mellan dig och säljaren, befriar du urlm.se och alla dess tjänstemän, direktörer, licensgivare, anställda eller representanter från eventuella anspråk, krav och skador (faktiska och följande) av alla slag och natur, kända och okända, misstänkta och oväntade, som uppstår till följd av eller på något sätt kopplas till sådana tvister.

Du bekräftar och godkänner att eventuell programvara eller annat innehåll som hämtats eller på annat sätt erhölls genom användningen av tjänsten sker enligt eget omdöme och på egen risk samt att du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datasystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan mjukvara, programvara och/eller innehåll. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag gäller kanske inte för dig. Du kan också ha andra lagliga rättigheter som varierar från jurisdiktion till jurisdiktion.

ANSVARSBEGRÄNSNING Under inga omständigheter ska urlm.se eller någon av dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, representanter, informationsleverantörer eller licensgivare bli ansvariga för någon direkt, indirekt, tillfällig, speciell, påföljande, straffande eller andra skador (oavsett handlingsformen) som uppstår till följd av

(i) Användning av tjänsten av någon person, inklusive dock inte begränsat till eventuella skador som orsakats av förlust eller eventuella förseningar, felaktigheter, fel eller försummelser i all information och innehåll som är åtkomligt över tjänsten,

(ii) Eventuell användning eller oförmåga att av någon anledning använda tjänsten, inklusive dock inte begränsat till kommunikationsfel eller annat misslyckande med överföring eller leverans av all information som är tillgänglig via tjänsten eller

(iii) Varor eller tjänster som diskuterats, köpts eller erhållits direkt eller indirekt via tjänsten, i varje fall även om det meddelas om eventuella skador.